حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
بهائیت ونگرش به تمدن جهانی

November 20, 2008

پنچ شنبه 30 آبان 2567 = November 20, 2008

راشل زرگریان
 

کره زمین یک کشور است وهمه آدمها ساکنین آن هستند. دیوارهای عظیم سنتی ومذهبی که قبلا" بین ملتها ونزادها مانع شناخته میشدند توسط دین بها محو ودنیا یکسان خواهد شد. درحقیقت چنین جریانی تمدن جهانی را بوجود خواهد آورد. (ازسخنان بها). بها یعنی درخشش خدا. میرزا حسین علی نوری ملقب به بها الله بنیانگذار آن میباشد. اوجدیدترین فرستاده الهی است. جمعیت بهائیان حدود 7 میلیون نفر تخمین زده شده که در 230 کشور مختلف دنیا زندگی میکنند. دین بها جوانترین دین به روی کره زمین است. دین یکتاپرستی وکاملا مستقل است. طرفداران آن قانونهای مقدس را به بیش از 800 زبان ترجمه کردند. آنها به خدای یکتا ایمان دارند. خداوندی که بشریت را بطرف تمدن هدایت کند. آنها عقیده دارند که همه پیامبران ازجمله موسی عیسی محمد وزرتشت برابر وعادلند. اما طبق نیاز آن زمانها رشد کردند. درحقیقت دین بهائی برخلاف دینهای دیگر نیست بلکه تکمیل کننده مذاهب دیگر برطبق دنیای امروز است. آنها همان روشها را طبق نیازجامعه انسانی ادامه میدهند. درست همانند علم که برخلاف دین نیست بلکه پیشرفت تکنولوزی ودانش دنیارا به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است. دهکده ای که همه جامعه را یکسان جهانی میکند. چنین جریانی تمدن جهانی را بوجود می آورد.


آنها به بقای روح ایمان دارند. بنظرآنها حیات اصلی حیات روح است وجسد, چهارچوب وحفاظت برای روح است. آنها دین را برای ترقیات وعزت انسان میدانند. همچنین براین عقیده اند که اساس ادیان الهی یکی است وهمه انسانها دراصل مشترکند. آنها دین را سبب مهرومحبت ودانش می دانند. براین باوردارند که پیامبران برای برطرف کردن اختلافات بشروبه وجود آوردن شفقت ومهربانی بین مردم ظاهر شده اند. آنقدرمتمدن فکرمیکنند که می گویند چنانچه دین باعث جنگ وجدائی بین انسانها شود بی دینی بهترازدینداری است. دین باید مطابق علم وعقل باشد. دربین آنها غیبت وتهمت زدن بطورکلی ممنوع است. (براستی اشخاصی که غیبت میکنند وبدترازهمه افترا میزنند باعث بدبختیهای بیشمارمیشوند). به هردین ونزادی احترام قائلند ومعتقدند که نزاد پرستی یک مانع بزرگ درمقابل صلح است. آنها کسی را نیزتشویق به پذیرفتن دین بها نمیکنند مگراینکه شخصی ازروی خواسته خود به چنین کاری مبادرت ورزد. اشخاص را با گرمی ولطافت ومهربانی خاصی می پذیرند. کشور اصلی بهائیان درحقیقت ایران است زیرا که میرزاده حسین علی ازایران ظهور کرده است. یکی دیگر ازخاصیتهای جالب بهائیان دقت ونظم ونظافت درمورد اماکن عمومی است. آنها طبیعت را مقدس می دانند وازآن مانند خانه شخصی خود محافظت بعمل می آورند. توصیفهائی که درکتاب مقدس آنها داده شده نشان دهنده طبیعت است.

یکی ازدلائلی که بهائیان توجه خاصی به طبیعت دارند این است که بخاطر نظافت وزیبائی اش روی روحیه شخص تاثیر مثبت می گذارد. درحقیقت مکانهای عمومی را چنان پاکیزه وتزیین شده نگه می دارند که آرامش خاصی به روح اشخاص ببخشد. مخصوصا این دقت را درمکانهای مذهبی اختصاص بیشتری میدهند. به باغچه ها و پارکها طرح زیبائی بکار میبرند که میتواند حاصل کار بهترین معمارها باشد. هدف آنها برمبنای این خاص است که خداوند یکتا را بخوبی بشناسیم وبدین وسیله به توسعه وپیشرفت تمدن بشری بیافزائیم. فعالیتهای آنها می تواند بصورت شخصی, خانوادگی ویا اجتماعی باشد. آنها هیچ گرایشی به مشروبات الکلی ومواد مخدر وهمچنین قمار ندارند. به این معنا که تمایل به کارهای مخرب ومضر ندارند. شماره مقدس آنها 19 است. بمعنای خداوند یگانه. در 21 مارس یعنی آغاز بهار روزه می گیرند واین روزه گرفتن مختص داده شده به افکار ونیایش درپیشرفت معنویات هربشری. نوشته های بهاالله اختصاص دارند به سازمان دادن خانواده که پایه ای ازجامعه بشریت است. آنها تاکید دارند که مرد با یک زن ازدواج کند وحق زن ومرد برابر است.

مسئولیت درمورد پرورش بچه ها وبعهده گرفتن تعلیم وتربیت آنها که یاد بگیرند چگونه صبروبردباری داشته باشند وبهیچ عنوان به افکار قدیمی وفرسوده رونبرند. با اینکه طلاق دربین آنها ممنوع نیست اما تشویق نمیشود. هوموسکشوال دربین آنها اصلا رایج نیست. اما چنانچه با چنین شخصی برخورد کنند سعی میکنند اورا به مسیر بهتری هدایت کنند وبه او یاری برسانند. با جشن ازدواج ساده وبی آلایش موافقند تا مراسم با شکوه وپرزرق وبرق. دین ارثی نیست به این معنا که ازوالدین به بچه منتقل نمی شود. بلکه بچه ها بطوردلخواه بین سن 15 تا 21 لازم است که تمایل خودرا به این عقیده نشان دهند. برنامه های رادیوئی آنها راجع به سلامت وکشاورزی وهمینطور اخبار جدید راجع به اجتماع میباشد. فعالیتهای اجتماعی بصورت کاملا دمکراتی توسط موسسه ها وانجمنهای آنها صورت می گیرد. این مقاله کوتاه چه می گوید؟ آیا غیر ازاصول اخلاقی کاملا سالم وخالی ازافکار مخرب ایده دیگری نهفته است؟ مسلما نه. درحقیقت زندگی بسیار ساده وشرافتمندانه وخالصانه وعاری ازهرگونه تقلب وفساد را عرضه می دارد. زندگی بهائیان را میشود به فرشته ای مطهر که هرانسانی به روی کره زمین آرزومند آن است تشبیه کرد. علم معرفت وجوانمردی وبشردوستی بغیر ازاین چه میتواند باشد؟ آیا مقامات بالا در ایران ازاشخاص پاک وسالم ویکتاپرست وحشت دارند که اینچنین به آنها ظلم وتعدی می ورزند؟ براستی بخاطر چی عده ای بهائی درزندانها بسرمیبرند؟ زیراکه خوب هستند. زیراکه انسانیت وتوسعه وپیشرفت ومعرفت را به دنیا به عرضه می گذارند. برای ارشاد گری مردم بهترین روش استفاده ازوجود بهائیان است. معلمی واستادی بصورت حرفه ای درذات آنها نهفته است.

دوستان را می توان خرید اما یافتن دشمن مجانی است. مقامات بالا در ایران باید بدانند که زندگی همیشه به یک صورت نمی ماند. بلکه فرازونشیب درهرموقعیتی امکان پذیراست. گاهی اوقات آینه میتواند بزرگترین فریبنده باشد. بطورکلی نه فقط درمورد بهائیان بلکه درهمه اقوام اعم از: بلوچهای مظلوم وصادق وآزادیخواه, ترکها ولرها وکردهای غیور وشجاع, فارسهای پرازمهرومحبت وبیگناه وعرب زبانان میهن دوست وغیرو...(بطورکلی هموطن) صدق میکند.

ناگفته نماند منظورازنوشتن این مقاله تشویق مردم به دین نیست. من مسیونریت هیچ دینی نیستم. به خداوند یکتا ایمان دارم وبه ادیان مختلف احترام قائلم. اما مذهبی بزرگ نشدم. هدف اصلی من جلوگیری ازظلم وستم بیموردی است که درمورد یک عده بیگناه روا داشته شده است. درهیچ کجای دنیا شخص را بواسطه باور به ایمان وعقیده اش دستگیر وزندانی نمیکنند. این کارکاملا وحشیانه وغیرانسانی است که باید جلو آن گرفته شود. ازچشم هیچکس مستورنیست که عده زیادی درایران بخاطر دین ومذهب واصل ونسب تعدی شده ومیشود که کاملا بی وجدانی است. همینطور ظلمی که به بلوچیهای مظلوم وکردهای بیگناه شده هرگزقابل جبران نخواهد بود. رزیم کنونی ایران باید آگاه باشد که ظلم پایدارنیست. دست, دست را می شوید هرآنچه انسان تحویل دهد پس خواهد گرفت.


در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.


---------------------------

نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟


از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.


---------------------------

رویا

درود بر شما
باید اعتراف کنم اطلاعات زیادی از دستورات دین بهائیت ندارم .شاید هم خیلی برایم مهم نبوده که کی چی میپرسته و چرا ؟ اما حالا که از ظلم و ستم بی حد و حصری که بر هموطنان بهایی صحبت بمیان آمد لازم دیدم از آقای بروجردی ، انسان با شرفی یاد کنم که به رغم اسارت در چنگال دیکتاتوری دینی حمایت قاطعی از پیروان بهائی می نماید. یادم می آید زمانی که ایشان در زندان یزد، دوران حبس در تبعید خود را سپری می کرد وقتی به یک زندانی بهایی برخورد که در زندان مرکزی یزد توسط دیگر زندانیان صرفا به جرم اعتقاد به آیین بهائیت مطرود واقع میشد و کسی حتی حاضر به تکلم با وی نبود، چگونه او را به گرمی در آغوش کشید و هنگامی که در برابر سیل اتهامات زندانبانان بر علیه خویش مواجه گشت که چرا از یک زندانی بهائی اینگونه حمایت می کنید اعلام نمود : این شخص برای من محترم است زیرا که مبلغ آیین خویش بود و هر کسی حق دارد مبلغ آیین خود باشد و صرفا به این دلیل او را ستایش می کنم

November 26, 2010 12:18:04 PM
---------------------------

ساشهد

با اينکه من مسلمانم ولي اگر نويسنده ي محترم سري به عقايد نياکان زرتشتي ما بزنند وعقايد انها را درباره ي طبيعت و خانواده و... رامطالعه نمايند خوهندديد که کدام يک در اهميت دادن به انها جلوتر بوده اند

June 12, 2010 09:41:43 PM
---------------------------

ramin

درود بر شما

June 06, 2010 04:18:06 PM
---------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی فرهنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites