حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
همبستگی برای تحریم انتخابات

April 21, 2013

یک شنبه 1 اردیبهشت 2572 = April 21, 2013

دکتر بهرام آبار
 

ستم ورنجی که سرکردگان حکومتی ندانم کار، نالایق، تبهکارو نظامی فاسد بنام، ولایت فقیه برملت بزرگ وبردبار ایران روا میدارد، غیر قابل تحمل است، از آن دردمند وآزرده خاطریم، اما برای براندازیش کاری نمیکنیم! ایران همیشه مورد توجه مردم دنیا، که ازهزاران سال پیش اندیشمندانش درعلوم وفنون وادبیات سری در میان سرها داشتند. ملتی که بیش از صد سال از مبارزات ضد استبدادی ودمکراسی خواستنش میگذرد. من در تعجبم که این نظام بیمقدارمستبد تاکی باید درکناردیگرزشت کاریهایش، نام نیک ملت ایران راهم اینگونه لگدمال کرده، اعتبار وفرهنگ چند هزارساله را برباد دهد، تا ما دستبکارترد وبرکناریش شویم. این رژیم اسلامی جامعه ایرانی را بحدی پس برده، که امروز آن چه هست درمرحله مقایسه باآن چه که میتوانست بدون جمهوری اسلامی باشد قابل تصور نیست. بلی بدون جمهوری اسلامی، ایران اکنون میتوانست با بسیاری کشورهای جهان در پیشرفت‌ های علمی و صنعتی و اجتماعی واقتصادی رقابت کند و یکی ازده کشور مترقی جهان باشد. اکنون ایران غوطه وردرفساد، زندان، شکنجه، مرگ و اعدام، آغشته به جهل وفقروفحشا وعقب ماندگی، گرفتارحکومتی بیخرد، سرکوبگرو استبدادیست. گرچه به باور من اکثریت ملت ایران از جمهوری اسلامی بکلی قطع امید کرده، آماده براندازی نظام دیکتاتوری نه اسلامی ونه جمهوری هستند، اما این نظام شکست خورده دگرباره در صدد برگذاری انتخاباتی پرشورونشاط برای متقاعد کردن سازمان ملل، کشورهای1+5 ومردم دنیاست که بگوید ملت ایران از نظامی بیمقدار بنام جمهوری اسلامی کاملا پشتیبانی میکند. انتخابات تقلبی را برای تائید ادامه تبهکاری وسیاست های مخرب وضد ایرانی ودرعمل بیعت گرفتن از ملت ایران میخواهد، که باید تحریم شود.

برای بررسی ويژگی‌های انتخابات در جمهوری اسلامی و چگونگی موضع‌گيری نيروهای سياسی در برابرآن و مشارکت سياسی جامعه ايران باید گفت؛ سردمداران رژیم بخاطر تبهکاری وسیاست های مخرب وضد ایرانی از مشارکت سياسی مردم وحشت داشته وهمواره درصدد جلوگيری از آن بودند وهستند. ممنوعيت وفقدان آزادی بيان،‌ قلم وعدم آزادی رسانه ها، فقدان آزادی احزاب، سندیکا ها، نهادها، زور، تقلب، محروميت، یا ممنوعيت وبه زندان انداختن‌ کنشگران سیاسی، انواع واقسام سرکوب‌هايی که همه با آن ‌آشنایی داریم، جامعه ايران را دچار انسداد کرده‌ و امکان هرگونه مشارکت سياسی را بسته است. بنابراین موضع‌گيری نيروهای سياسی در برابر این روش حکومتی، در همبستگی برای مبارزه منفی خلاصه میشود. جمهوری اسلامی برای فریب دادن مردم جهان بویژه مردم ایران علاقمند به شرکت وسیع مردم درانتخابات مهندسی شده (تقلبی) میباشد. شرکت مردم به میزان وسيع درحوضه های رای گیری تنها حرکت سياسی است که مورد قبول نظام است. ازطرفی سعی میکند با تلقین کاذب به عموم جامعه، مردم را بازيگران اصلی صحنه سياسی معرفی نموده وبدروغ بگوید؛ اين اراده مردم است که انتخاب میکند. درحالیکه گماشتگانش ازپیش با جعل آراء، صندوق هارا برای تعویض آماده کرده اند. همبستگی برای تحريم اینگونه انتخابات يک حرکت اثرگذار سياسیست ودرراه پيشبرد دموکراسی بسیارلازم است. ازجهتی این حرکت حاکميت را متوجه ضعف وناتوانیش کرده، این تلاش شايسته‌، دمکراسی خواهی وقدرتمندی مردم را به نمایش میگذارد وبراندازی را تقویت میکند.

جمهوری اسلامی با حیلگری ویژه ای انتخابات شورای شهروروستاهاراهمزمان با انتخابات تقلبی ریاست جمهوری در 24 خرداد 1392برگذار خواهد کرد. جمهوری اسلامی برای آراستن چهره کریه خود وکسب اعتبار جهانی به یک انتخابات پر شور ونشاط نیازدارد. امیدواراست درصورتیکه ازانتصابات دومی استقبال نشود ازانتخابات اولی بهره برداری کند. تحریم هردو انتخابات برای مات کردن جمهوری اسلامی درانجام این نیرنگ بازی ونشان دادن نیروی هوشمند ملی، قویا الزامیست. برای آماده کردن افکار ملتهای دنیا وایجاد فشاربیشتری برنظام سرکوبگر ودولت ویرانگر حاکم بر ایران، باید از هر وسیله وامکان اطلاع رسانی بهره گرفت. این نظام فاسد، بیمقداروشکست خورده، پشتیبانی ملت ایران را بکلی از دست داده ودر جامعه جهانی کاملا ذلیل وبدنام است. یک جبهه متحد وگسترده، ازکلیه نیروهای سکولار ومخالف حکومت اسلامی، داخل وخارج ایران باید به کانونی همآهنگ واهرمی نیرومند برای براندازی رژیم ماجراجو و بیخرد فقاهتی تبدیل شود. تکاپوی اصلاح طلبان (فرصت جویان) جمهوری اسلامی برای بقای اصل نظام وبقدرت رسیدن خود آنها باید خنثی شود. اصلاح طلبان (فرصت جویان) خود میدانند؛ امیدواری به اصلاح این رژیم سرکوبگرکاریست بیحاصل وانتخابات آزاد آرمانیست واهی. هدف آنها کسب قدرت یا حداقل شرکت در قدرت وچپاول هستی مردم ایران است. رفراندم برای برکناری رژیم مستبد اسلامی، تحت نظروکنترل سازمان ملل بهترین گزینه است. جوانان ایرانی باید در این کار دشوار پیشقدم شده، انرژی واراده خود را در این راه خطیر بکاربرند. در واقع جوانان ما، بزرگترین سرمایه ملی وموتور جنبش پیروزی ونجات دهندگان ایران ازتباهی هستندوایرانرا پیروزمندانه بسوی افتخار، آزادی ومردم سالاری خواهند برد. از جوانان ما نوید پیروزی میرسد وآنها نورچشمان مردم ایرانند. اوپوزیسیون خارج برای پایان دادن به رخوت، یاس وبیتفاوتی باید اراده کند. همکاری عمومی داخل وخارج ایران تنها شرط گذشتن ازاین دوران ننگین واسفبارتاریخ ایران ورسیدن به نظامی سکولار دمکرات است. سکولاریسم درآینده ایران، قلمروی برای خردگرایی، معرفت، عقلانیت، ارزش‌ها و کنش‌هائی خردمندانه ایجاد کرده، پیشنیاز دمكراسی وضامن پایداری آزادی خواهد بود. درعوض خرافه گرایی کنونی که ارتباطی مستقیم با دین ومذهب دارد، به استبداد، دیکتاتوری وتبهکاری رونق بخشیده. سکولاریسم تغییرات اجتماعی درراستای خردگرائی و پیشرفت علم و دانش است، نقطه مقابل آن خرافه گرائی یاجمع باورهائی که ازتعصب، نادانی، ترس ازناشناخته ها، درک نادرست ازرابطه علت ومعلول وباورداشتن به سحرو جادویاجن وپری ناشی میگردد. ازاینروافراد خرافی گرا برخلاف افراد سکولار ازتفکر منطقی وعقلانی کاملا بی بهره بوده ودر تعصب، جهل ونادانی غوطه ورند وجزواپسگرایی راه دیگری انتخاب نمیکنند. نتیجه خرافی گرایی و تعصب مذهبی، همانگونه که شاهدیم عقب ماندن ازقافله تمدن، دشمنی با جهانیان وبرپائی نظامی واپسگراست. نظام، دولت وحکومت های برخاسته ازدین ومذهب با احکام وقوانینی که درکنار تبعیض های رنگارنگ، زشت ترین ومخرب ترین تبعیض ها را برزنان یا مادران روا میدارند، نه برای آزادى بردبارند ونه شایستگی برای دمكراسی دارند. همیهنان؛ نه به جمهوری اسلامی، نه به ولایت فقیه، نه به استبداد ودیکتاتوری، نه به بمب اتمی، نه به انتخابات تقلبی ونه به سرکوب، تخریب وچپاول اموال ملی. درخاتمه باید توجه داشت: پایانی دردناک نیکوتر ازدردی بی پایان است.

پاینده ایران وجاویدان مردم ایران.


در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.


---------------------------

نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟


از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.


---------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی فرهنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites