حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
کمک شما به حزب خودتان
 
هموطن گرامی

هر حزب و سازمان سیاسی دموکراتیک تنها با کمک اعضا و هوادارنش می تواند وسعت فعالیتهای خود را گسترش دهد. کمک شما به حزب مشروطه ایران کمک به آینده ایران آزاد می باشد. قبلاً از حمایت شما سپاسگذار هستیم.

هموطن گرامی شما می توانید کمک مالی خود را از طریق زیر به حزب مشروطه ایران برسانید.


در اروپا

The Constitutionalist Party of Iran

BIC : COBADEFFxxx
IBAN: DE 534 004 002 803 638 533 00در آلمان

Commerzbank
Konto-Nr.: 36 38 533
Bankleitzahl: 400 400 28
Konto-Inhaber: The Constitutionalist Party of Iranدر امریکا

bank-- wells Fargo Bank, N.A.
account # 1515104436
nam -- CONSTITUTION PARTY OF IRAN


در اروپا

The Constitutionalist Party of Iran

BIC : COBADEFFxxx
IBAN: DE 534 004 002 803 638 533 00در آلمان

Commerzbank
Konto-Nr.: 36 38 533
Bankleitzahl: 400 400 28
Konto-Inhaber: The Constitutionalist Party of Iran

 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites