حزب مشروطه ايران

 The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
First Page Print back
Central Council members


آقای فواد پاشائی


Mr. Foad Pashaiآقای نادر زاهدی

Mr. Nader Zahediآقای شایان آریا


Mr. Shayan Aryaخانم هایده توکلی


Haideh Tavackoliدکتر حسین یزدی


Dr.Hossein Yazdi

رایزنان حرب مشروطه ایران


دکتر شاهین فاطمی


Dr. Shahin Fatemiدکتر خسرو اکمل


Dr. Khosrow Akmal

 
back
  First Page