حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
هشتم ماه مارس روز جهانی زن

March 08, 2013

جمعه 18 اسفند 2571 = March 8, 2013

 

اعلاميه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)


هشتم ماه مارس روز جهانی زن


روز جهانی زن فرصتی است هر ساله تا ما ايرانيان نگاهی دوباره به مقام و منزلت زن در کشورمان انداخته مشکلات و کمبودهای موجود را ريشه‏ای بسنجيم و برای بهبود وضع موجود زنان در ايران، نه در حرف و قلم که در عمل بکوشيم.
هشتم ماه مارس روزی است که به ايرانيان آزاده ياد‏آور می‏شود که با جامعه‏ای بيمار و وضعی غير طبيعی روبرو هستند. روزی است که به آنان يادآور می‏شود که جامعه‏ای در آن نا‏برابری مردان و زنان جزئی جدائی ناپدير از نهاد بيمارگونه نظام حاکم بر آن است نمی‏تواند وضعی طبيعی داشته باشد.
بزرگداشت مقام زن ورای حرف و سخن و شعار زمانی براستی معنی و مفهوم می‏يابد که اين نيمه مهم‏تر جامعه ما در همه زمينه‏های حقوقی، شغلی، تحصيلی، و امکانات و فرصت پيشرفت با نيمه ديگر جامعه برابر شود. و از همه اينها مهم‏تر زمانی معنی و مفهوم می‏يابد که زنان ما به عنوان انسان‏هائی مستقل و صاحب حق و اختيار شناخته شوند.
مردان ايران محتاج يک بازنگری بنيادی به نوع نگاه خود به نيمه ديگر جامعه‏اند. مردان ايران بايد اين حقيقت انکار‏ناپذير را بپذيرند که زنان تنها مادران و همسران و خواهران و دختران آنها نيستند و تنها در رابطه با مردان تعريف نمی‏شوند و مفهوم پيدا نمی‏کنند که انسان‏هائی هستند مستقل و صاحب حق و اختيار و از هر جهت برابر.
مردان ايران بايد اين واقعييت انکار‏ناپذير را بپذيرند که صاحب حق و اختيار بودن زنان چيزی از روابط عاطفی مادران و همسران و خواهران و دخترانشان نمی‏کاهد و به آن خدشه‏ای وارد نمی‏کند که بر عکس به آن ژرفائی بيشتر می‏بخشد. مردان ايران بايد بپذيرند که تنها با داشتن مادران و همسران و خواهران و دخترانی مستقل و آزاده در کنارشان به کمال و اوج می‏رسند.
ايران ما از زنان و مردانی که اين واقعييت را درک کرده و با جان و دل پذيرفته‏اند خالی نيست. نور اميدی هم اگر در اين ظلمت کده‏ای که جمهوری‏اسلامی در ايران ساخته و پرداخته هست از برکت وجود و تلاش خستگی ناپذير همين زنان و مردان آزاده است.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) هشتم ماه مارس، روز جهانی زن، را به همه زنان و مردان آزاده ايران و جهان شادباش گفته تلاش خستگی ناپذير همه آنان را برای ساختن جهانی بهتر و جامعه‏ای سالم‏تر از جان و دل ارج می‏نهد.


پاينده ايران

زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران (لیبرال دموکرات)

 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites