حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
شاد باش نوروزی سال ۱۳۹۲

March 19, 2013

سه شنبه 29 اسفند 2571 = March 19, 2013

 

اعلاميه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)


شاد باش نوروزی سال ۱۳۹۲


نوروز بار ديگر هم چون هزاره های پيشين فرا می‏رسد و با فرا رسيدنش جان ايرانيان را طراوت و تازگی و به دل ها یشان، حتی در سياه ترين دوران ها، نور اميد به فردائی بهتر می‏بخشد.

نوروز ۱۳۹۲ در زمانی فرا می‏رسد که ايرانيان بيش از هر سال ديگری در اين ۳۴ سال حکومت فاجعه بار ملايان گرفتار و نگرانند: گرفتار امروز و نگران فردای خود و خانواده ها شان!

ايرانيان اما از اين روزهای تاريک و سخت در تاريخ پر افتخار خود بسيار ديده اند! از يورش اسکندر و اعراب گرفته تا يورش مغول! ويرانی های بر جای مانده از هر يک از اين حمله ها می‏توانست هر کشور و هر فرهنگ ديگری را از صحنه روزگار محو و نابود کند! اما ايرانيان ماندند و با عشق و پاسداری از سُنت‏های فرهنگ زيبای خود و نيرو گرفتن از جشن‏های چهارشنبه سوری، نوروز، سده، مهرگان و ديگر جشن‏های ملی خود هر بار چون ققنوس دو باره سر از خاکستر بجا مانده از اين يورش‏ها بر آوردند و شاداب و سر زنده به زندگی ملی خود ادامه دادند. به زندگی خود ادامه دادند تا بار ديگر ايران را آباد و ايرانی را سربلند ببينند و کشوری آبادتر و آزادتر را به نسلهای بعد به امانت بسپرند.

در اين دوران سياه جمهوری اسلامی و غارت و ويرانی که ملايان حاکم بر ايران و ايرانی تحميل کرده اند نيز جز اين نيست و نخواهد بود.

ملايان حاکم و ضد ايران و ايرانی هر چه می‏خواهند بکنند! هر چه می‏خواهند بر عليه ايران و ايرانی و سُنت‏ها و جشن‏های ملی ما شعار دهند و نيروهای اهريمنی خود را بسيج کنند! چه باک که چون ديگران آرزوی پاشيدن خاک مرده بر سر اين سرزمين و اين ملت و اين فرهنگ را با خود به گور خواهند برد.

ايران و ايرانی زنده خواهند ماند! از نوروز نيرو خواهند گرفت و با تکيه بر اراده ملی خود برای ساختن فردائی بهتر و شادتر و رها تر بار ديگر چون ققنوس سر از خاکستر جمهوری اسلامی و حکومت ملايان به در خواهند آورد و به اوج پر خواهند کشيد.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) فرا رسيدن نوروز را به همه ايرانيان و همه آنان که نوروز را از سوريه و عراق تا تاجيکستان و سراسر جهان گرامی مي‏دارند و جشن می‏گيرند شاد باش گفته سالی بهتر و شاد تر و آزادتری را برای همه آنان آرزو می کند.

فرا رسيدن نوروز جاودان و بهار اميد و زندگی بر ايرانيان شاد باد


پاينده ايران

زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران (لیبرال دموکرات)

 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites