حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
لیبرال دموکراسی
 
 


تاریخ ایده لیبرالیسم متصل به ایده آزادی یا آزادسازی است. از زمانی که ایده لیبرال به وجود آمده است، هدف آن آزاد کردن روح بشر بوده است. این ایده را می‌توان به سقراط و اصرار وی بر حفظ حقیقت که به قیمت جانش تمام شد، باز گرداند.
لیبرالیسم وسیله‌ای برای حمایت فرد در برابر بازدارنده‌های خودکامه خارجی است که انسان را از درک کامل توانایی‌های خویشتن محروم ساخته‌اند. مقدرات لیبرالیسم با توجه به اوضاع تاریخی در هر کشور با وجود اقتدارگرایی، گذر از آریستوکراسی، سرعت روند صنعتی شدن و اوضاع و احوال وحدت ملی متفاوت بوده است.
در ایران نیز، انقلاب مشروطیت مولود آشنایی با تفکر لیبرال بود و ورود مفاهیم تازه‌ای همچون قانون‌اساسی و مجلس و انتخابات، گرچه هیچ گاه به تمام معنی تحقق نیافتند، در زندگی سیاسی ما میراث قهرمانان بزرگ آن دوران است.
حزب مشروطه ایران نیز از آنجایی که در گفتمان سیاسی خویش همواره بر لیبرالیسم تکیه داشته است، با ایجاد این صفحه انگاری بر آن است تا فضایی را برای آشنایی بیشتر و درک عمیق تر از اصول لیبرالیسم فراهم آورد، تا با آگاهی‌های بیشتر و دیدگاههایی شفاف‌تر و کامل‌تر در پناه آزادی به سوی آینده باز گام بر داریم.

 

کارل پوپر؛ دشمن دشمنان جامعه‌ باز
احزاب سیاسی
ساختار روانشناسی فاشیسم
جان استوارت میل
از جان لاک تا آدام اسمیت، در ستایش مالکیت خصوصی
فاشيسم چيست؟
ليبرال‌دموكراسی ايرانی و مشكلات آن
لیبرالیسم و قومیت
ایمان به مثابه امری انفسی
هند، دمکراسی، لیبرالیسم
رویکرد دولت پهلوی به مذهب
شهروند لیبرال دمکراسی
نقد و نظری بر لیبرال دموكراسی
اندیشه کانت و نقد عقل
دموکراتیک شدن فرهنگ
دین و دولت در اندیشه هابز، لاک و کانت‏
دیدگاه فوکویاما درباره بحران اقتصادی ، آینده لیبرال دموکراسی و الگوی چین
لیبرال‌دمکراسی و سیری در عقاید جان استوارت میل
دولت حداقلی در نگاه میلتون فریدمن
لیبرال دموکراسی یگانه راه جهان سوم
اقتصاد سیاسی جنگ و نزاع
نگاهی به نقد «هایک» بر سوسیالیسم
آزادی فردی
نگاهی به رابطه میان مسیحیت و نظام بازار
لیبرالیسم و آزادی مذهب
سنت و بازار
اندیشه آزادی
خیزش جامعه شهروندی ایران
مبانی اندیشه ارنت
آزادی
 
  0    1    2  
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites