حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مقالات آقای داریوش همایون
 
یکی از آخرین مصاحبه‌های آقای داریوش همایون در سال 2568
به ترتیب تاریخ نگارش
مسئله دین نیست
در همسایگی های ما
سازگار کردن دین با مدرنیته
رابطه معجزه و عجز
استراتژی نادرست در همگرائی
خشت نو از قالب دیگر
سایه دراز جنگی دیگر
گرهگاه ایرانی ــ اسلامی
مرز تازه زشتی وبدی
زمینه های عرفیگرائی
بیست و نهمین سال
پیوند دین و زور
مبارزه بجای سرنگونی
فرصت و چالش روشنگری ایرانی
ملی مذهبی «پیروز»
گشادن گره ٢٨ مرداد
همیشه به خود مشغول
راه حل سیاسی مسئله مذهب
در تعریف مبارزه و سرنگونی
رستگاری در روانپارگی
سوار شدن بر قطار عوضی
زمینه واقعی همرائی ملی
مکتب تازه مبارزه
پادشاهی و رهبری
رهبری و مبارزه مدنی
جغرافیای شوربختی ما
فرصتی که رژیم از دست داد
معجزه ای که ممکن است
برگ برنده احمدی نژاد
پیش از یک دیوار تازه
نخست ببینیم هدف ما چیست؟
کدام شبح افتاده است؟
از ما چه بر می‌آید؟
سياست شانزده ساله ها
از شریعت تا عرفیگرائی
در انتظار ظهور
سیاست و اصلاح مذهبی
شهروند ایران یا شهروند قوم؟
دو گزینه آخوند ها
بزرگ ترین درس هائی که گرفته ام *
گفت و شنودی با جوانانی از درون
از پشت کدام منشور؟
وضع موجود دو هزار ساله *
برگ زرین تاریخ ایران
همکاری بر اصول، نه با کسان
کاستی‌های دهکده جهانی
«انقلاب سبز، انقلاب آگاهی»
راه سراشیب فدرالیسم زبانی
عرفیگرا کردن سیاست
توافق بر زمینه های مشترک
« نسل انقلاب» سربلندی
دست انداز های دمکراسی
عوام زدگی و سرآمدگرایی
در محدودیت ها و امکانات
گفتمان « مطالبه محور»
هنر «ممکن» و قدرت موهوم
جنبش سبز در خیابان خلاصه نمی‌شود
تراژدی نه، همه فاجعه
پس از نخستین مرحله
چشم انداز تازه دمکراسی
دمکراسی و توسعه، چین و هند
آرزوی ویرانی بیشتر؟
جنبش آگاهی و رهائی
آن سوی بنی آدم اعضای یک پیکر
انتلکتوئل و رسالت او
مردی که از خود فرا‌تر رفت
پیکار سیاسی مردمی
بحران اتمی، تحریم و جنگ *
بیانیه برونرفت از بحران
بیرون از جهان سوم در تهران
سخنی دیگر با هوادار رژیم
جنبش‌های نافرجام ما
جنبش سبز به عنوان مخالف و جایگزین
انقلابی که ايران را چند سده پيش انداخت
روح سبز زمان
دمکراسی آپارتاید
واقعیات میدان و واقعیات تاریخ
لیبرال دمکرات ها و مسئله قومی ایران
به یاد هوشنگ پورشریعتی
زمانی برای یادآوری، زمانی برای بازنگری
چرخشگاه انتخابات غیر آزاد
گلی که نشان بهار می‌شود
انتخاب سیاهی در کار نیست
پیشمرگان پیکار مردم
دو راهی کردستان
رضا شاه و برآمدن ایران
رفتن به ژرفای جنبش مشروطه
حق فردی و مسئولیت اجتماعی
پادشاهی همه چیز نیست ولی لیبرال‌دمکراسی هست
دمکراسی و حقوق بشر در بافتار ایران*
هاگوپ گابریلیان، یک ایرانی ارمنی بزرگ
بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی ایران*
رضا شاه، بزرگ‌ترین ایرانی سده بیستم
حزبی در سنت راست میانه لیبرال
نبرد فرهنگ با زندگی
نه اجبار نه خواهش
پس از تحریم، همه پرسی
مردم از هر دو سر برنده اند‎
حفظ تمامیت و یکپارچگی ایران پیمانی با خود از نوجوانی تا.....
پیامی به کنگره سازمان فدائیان ایران (اکثریت)
درس بزرگ دردی بزرگ
اندکی دلیری باید
سوگواری و هیستری
اگرها در تاریخ
پیروزی خشم و کین
وجدان خفته جهان اسلام
به سوی یک بیابان فرهنگی
بدتر از همه 28 سال
خطر‌ها و فرصت‌ها
سیاست زمین سوخته
دوستی، و مردی، جانشین ناپذیر
سودای آزاد کردن گذشته
آسیب شناسی مخالفان بیرون
قربانی جنبش دانشجوئی
یکبار دیگر جنگ شیعه و سنی
منادیان و ادامه دهندگان
گذشته بد مال دیگران است
منفردین و سیاست اتمیزه
حکومت تاراج و یارانه
توانائی گذار از سده ۲٠ به هزاره نو
نیاز حیاتی به مردگان
نه تنها یک کاسه زهر
ناسیونالیسم و ساده اندیشی
خط قرمز «مبارزه»
اصلاح طلبی و اصلاح طلبان
عراق باید چشم‌ها را بگشاید
جنبشی که زمانش رسیده است
بازماندگی و واماندگی
نگاه غیر سیاسی به مشروطیت
تا کیهان پایدار بماند
طبیعت و معجزه در فرهنگی شکست خورده
غیر سیاسی کردن روزهای تاریخی
نازنین و میلیون ها دیگر
واپسین ایستادگی قبیله‌ها
یک مخرج مشترک و مبارزه هماهنگ در راه آن به بن بست سه دهه پایان خواهد داد
سیاست پدر و مادر می خواهد
در چشم توفان و بر لب آتشفشان
جنگی میان امریکا و جمهوری‌اسلامی
بسوی یک سیاست لیبرال
اگر فورد شکست نخورده بود
رضا شاه در سفرنامه‌هایش
اتحاد دانشجو و کارگر
نگاه فراگیرنده تری به همگرائی نیرو ها*
خرافات، سراسر بجای مذهب
نا امیدی درماندگان
دگرگونی صورت مسئله
مشروط و «مشروطه»
پس از صدام حسین، قذافی
جنگی برسر تقدسها
بیرون از مرداب اندیشه و تاریخ
سیاست‌ورزی در خدمت سیاست‌سازی
افسون زدائی از سیاست
میدان مبارزه بر همه گشاده است
بستن دفتر یک جنگ صلیبی ۸۰ ساله
فراخوان ملی همه پرسی
باید برای چالشهای بزرگ آینده آماده بود
با شرکت امریکائیان و برای همه جهانیان
فراخوانی به دگرگون گردن فرهنگ و سیاست
انقلاب اجتماعی صحنه سازی نیست
در کلاف سردرگم
«ناتوانی دمکراسیها»
نخستین پیروزی گفتمان نسل چهارم
دمکراسی و نقش رهبری
جنگ با وسائل دیگر
انتخاباتی نه آزاد نه بی معنی
چشم و زبان تیز «ولگرد» شهری ما
به رژیم کمک نکنیم
بحران نهائی
اسلحه انتخابات
دگردیسی نظامی جمهوری اسلامی
میراث مشروطه برای ما چیست؟
عراق، میدان تازه جهاد
گفتگو معانی زیاد دارد
تمامیت ارضی بس نیست
به آشکاری یک پرچم
مرحله تازه جنبش رفراندم
دو بدهی جمهوری اسلامی به ایران
ما یک ایده برانگیزنده می خواهیم
خاور میانه و جهان سوم ذهن ما
درسی که نگرفته‌اند
حقوق بشر در ایران و در مبارزه ما
مردم هر چه سزاوارشان
عراق با نگاهی «خلاف سیاست»
در راه جایگزین
فریاد كشیدنها در بیابان
تسخیر تمدن یا انتقال فرهنگ غربی
نویسنده ای در بهترین سنت رمان کلاسیک‎
دور تازه اصلاحات آرایشی
بخشودن و فراموش نکردن
مصالحه حتی بر اصول؟
از همرائی تا همه باهم
اصلاحات ومعمای انتخابات
از همگریزی تا همگرائی استراتژیک
نگرش ایرانی به رویدادهای جهانی
یاد مانده ها از برباد رفته ها
یا ارتش یا اسلامیان
زیر سنگینی خودشان
اینها جایگزین نیستن
هژده تیر و شانزده آذر
آرزوهای خوش برای همایش جمهوریخواهان‎
درسهای ۲۸ مرداد
آغاز نبرد واقعی قدرت
درسهائی که از انقلاب اسلامی گرفته ایم
موانع دمکراسی و تفاهم ملی در ایران
سرآغازی برای بازنگری همه چیز
کشش مقاومت ناپذیر منطقه گرگ و میش
نهال ده ساله ای که همچنان می بالد
جهان پس از جمهوری اسلامی
استفاده ابزاری از دوم خرداد
زیر سایه تهدید کشتار جمعی
۹ خرداد ۱۳۷۶/۱۹۹۷ رایى كه منظره سیاسى را دگرگون كرد
پیكارها و نوآوریهای مشروطه نوین
دفاع از ارزشها و نهادهای دمکراتیک
حزب به عنوان وجدان جامعه سیاسی
عرفیگرائی و جای مرکزی مسئله زن
عراق محكوم به دمكراسى و پكپارچگى است
یک کشور یک ملت
گناه اصلی تحریم
بشردوستی سیاسی شده ما
«جنبشی که با تعریف دوباره آغاز شد»
اعلان مبارزه نه اعلان جنگ *
گفتگوی تمدنها ، گریز و كژراهه
سرانجام یك همگرائى استراتژیك
یك روز تاریخى و یك روز یاد ماندنى
زندگی پس ازمردن پیش از مرگ
«نسیم دگرگونی» می‌وزد
ایران در میان اروپا و امریکا
نوید ها و مسئولیتهای جایزه صلح نوبل
به صف اصلی پیكار بپیوندیم
پیامی به هواداران جبهه ملی
مرحله ناگزیری در مبارزه
اصلاحات گمشده درگردباد موقعیت انقلابی
این پیکار درون و بیرون ندارد
نسیمی که تندباد دگرگونی است
پیكار ایران با مدرنیته ( تجدد )
ستونهای شکسته اصلاحات دوم خرداد
این بار فراخوان از درون است
بنیاد ظلم در جهان اندک بود
درد از دست رفتن یک روزنامه نگار اندیشمند
ضرب شست فرهنگی رو به زوال
موقعیت ویژه ایرانیان عرب زبان
جهان هویتها و وفاداریهای چندگانه
افزودن ورشكستگی اندیشه بر شكست سیاست
زوال گفتمان و سراشیب نسل انقلاب
لبه تیز حمله به جمهوری اسلامی
جمهوریت نظام در خدمت اسلامیت آن
‎واپسین ایستادگی بنیادگرائی اسلامی
جاى اقوام در جامعه و سیاست ایران
گوشه ای از مقاومت سیاسی و فرهنگی
خاور میانه در جنگ و صلح
روشنگرى اروپائى بجاى اصلاح مذهبى
جهان (مبارزه) ما در درون است
جمهوری اسلامی و بحران افغانستان
جدائى دین از حكومت بس نیست
ژاپن اسلامى در برابر جهان دشمن
دستها باید از دو سو بهم برسند
بیرون آمدن از سه جهان ما
از جنگل «هابسی» به موزائیک پلورالیستی
میدان واپسین پیروزی جامعه مدنی
طرح غیر امریكائی سرنگونی رژیم
پیشبرد آنچه ۶۵ سال پیش آغاز شد
چه كسی را از تجزیه می ترسانند ؟
چهل سال پس از یک انقلاب اجتماعی
تنها روزی كه مایه كشمكش نیست
استراتژی مبارزه ای كه كار می كند
باید از جای دشوارتر آغازکرد
سازشی برسر استراتژی رهائی رژیم
ورق آخر حزب الله در خط آتش
گوشه هائی بدیع از كشاكش با تجدد
زمانی برای خوشبینی ، زمانی برای هشیار
دادگاه حقیقت ، اندیشیدن نیندیشنی
مردم خود می دانند با دین چه كنند
خشونت را از مبارزه باید بیرون برد
فرهنگ سیاسی آرمانی نداریم
کجا می توان بهم رسید؟
این دیگر آغاز پایان است‎
چالش اسلامی اینهمه نیست
اصلاح دینی سپری شده است
انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی و انقلاب دیگر
مردم را به خشونت می رانند
مشروطه خواهان در بحث برسر خاتمی
از چهاردیواری به فضای عمومی
اسلام و معمای دویست ساله تجدد و سنت
انتخابات به عنوان سرچشمه اقتدار سیاسی
نه ای دیگر و سنگری دیگر
جلسه یادبود دکتر داریوش همایون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی فرهنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites